Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Μεσσηνία
Ο Γ. Αργυράκης επισκέφθηκε το 9ο Σύνταγμα Kαλαμάτας και το Πλατύ

Ο Γ. Αργυράκης επισκέφθηκε το 9ο Σύνταγμα Kαλαμάτας και το Πλατύ

Ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Γιά­ννης Αρ­γυ­ρά­κης σή­με­ρα ε­ορ­τή του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου και προ­στά­τη του Πε­ζι­κού ε­πι­σκέ­φθη­κε το 9ο Σύν­ταγ­μα K­α­λα­μά­τας και πα­ρέ­στη στις ε­ορ­τα­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις του. Εν συ­νε­χεί­α με­τέ­βη…

Ζημιές από ισχυρούς ανέμους στην καλλιέργεια πρώιμου καρπουζιού στην Τριφυλία

Ζημιές από ισχυρούς ανέμους στην καλλιέργεια πρώιμου καρπουζιού στην Τριφυλία

Σή­με­ρα στην πε­ρι­ο­χή της Τρι­φυ­λί­ας προ­ξε­νή­θη­καν ζη­μι­ές α­πό ι­σχυ­ρούς α­νέ­μους στην καλ­λι­έρ­γεια πρώ­ι­μου καρ­που­ζιού και συγ­κε­κρι­μέ­να στις πε­ρι­ο­χές Τερ­ψι­θέ­α Κυ­πα­ρισ­σί­ας, Α­γρί­λι, Λι­με­νά­ρι και Λαγ­γού­βαρ­δο Φι­λια­τρών. Ε­νη­με­ρώ­θη­κε α­μέ­σως ο…

Ομόφωνα δεκτή έγινε η μελέτη επισκευής του κληροδοτήματος Τρουπάκη από το Δ.Σ. του Δήμου Δυτικής Μάνης

Ομόφωνα δεκτή έγινε η μελέτη επισκευής του κληροδοτήματος Τρουπάκη από το Δ.Σ. του Δήμου Δυτικής Μάνης

Στην τε­λευ­ταί­α συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Δή­μου Δυ­τι­κής Μά­νης της 11ης Α­πρι­λί­ου, πα­ρου­σι­ά­στη­κε η με­λέ­τη ε­πι­σκευ­ής του κλη­ρο­δο­τή­μα­τος Νι­κο­λά­ου Γε­ωρ­γί­ου Τρου­πά­κη α­πό το μη­χα­νι­κό Δη­μή­τρη Πά­στρα. Πρό­κει­ται…

Ν.  Χουντής: «Άλλα ψήφισε η Ελληνική Βουλή για τα τμήματα της Ολυμπίας Οδού «Πάτρα-Πύργος» και «Καλό Νερό-Τσακώνα» και άλλα συμφωνούν με τις Βρυξέλλες»

Ν. Χουντής: «Άλλα ψήφισε η Ελληνική Βουλή για τα τμήματα της Ολυμπίας Οδού «Πάτρα-Πύργος» και «Καλό Νερό-Τσακώνα» και άλλα συμφωνούν με τις Βρυξέλλες»

Ε­ρώ­τη­ση Νί­κου Χουν­τή στην Κο­μι­σιόν Τε­ρά­στιας οι­κο­νο­μι­κής ση­μα­σί­ας δι­α­φο­ρο­ποι­ή­σεις υ­πάρ­χουν α­νά­με­σα σε αυ­τά που ε­νέ­κρι­νε η Κο­μι­σιόν για την Ο­λυμ­πί­α Ο­δό και σε ό­σα ψη­φί­στη­καν α­πό τη Βου­λή…

Αποκαθίσταται η κατάπτωση που έχει δημιουργηθεί στο δρόμο από Βαλύρα προς Ι.Μ. Βουλκάνου

Αποκαθίσταται η κατάπτωση που έχει δημιουργηθεί στο δρόμο από Βαλύρα προς Ι.Μ. Βουλκάνου

Α­πο­κα­θί­στα­ται η κα­τά­πτω­ση που έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί στο δρό­μο α­πό 7η ε­παρ­χια­κή ο­δό προς Ι­ε­ρά Μο­νή Βουλ­κά­νου, μέ­σω της ερ­γο­λα­βί­ας, με χρη­μα­το­δό­τη­ση 570.000 €, α­πό το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων,…

Ο...Αστρίτης

Τα …Πάθη των αποτελεσμάτων στις μέχρι τώρα… δημοσκοπήσεις. Ο σκανδαλολογικός-αντιτατουλικός αγώνας φέρνει αντίθετα αποτελέσματα

17 Α­πρί­λη ´14 @. Ε­βδο­μά­δα των…Πα­θών, για την Χρι­στι­α­νο­σύ­νη. @. Τα μέ­γι­στα… Πά­θη ό­μως εί­ναι…

Οι πολίτες “χαλαρά” λόγω Πάσχα και…αδιαφορίας, ενώ οι υποψήφιοι “βολεύονται” με δημοσκοπήσεις …μαϊμού!

16 Α­πρί­λη ´14 @. Χτυ­πά­ει το τη­λέ­φω­νο στο σπί­τι α­να­γνώ­στη της στή­λης. @. Α­κού­ει, με­τά…

Το ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο και οι …εκφραστές του! Τι είπε ο Βενιζέλος και όλα δείχνουν…τριχοτόμηση!

13 Α­πρί­λη ´14 @. Πριν λί­γες μέ­ρες ο Ευ­άγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος εί­πε πως το ΠΑΣΟΚ …έ­χει…

Η “εικόνα” της…προεκλογικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δημοσκόπηση χωρίς…κόστος!

12 Α­πρί­λη ´14 @. Τε­λι­κά οι Πε­λο­πον­νή­σιοι εί­ναι …γά­τες! @. Ε­νώ ο Πρε­τεν­τέ­ρης βά­ζει το…

Tιτιβίσματα…

Ο καιρός


Καλαμάτα, Ελλάδα
21 °C
Partly Cloudy

Social Media

Youtube

Users on page

Now online: 4
Overall: 84744
Ειδήσεις

Αλ. Τσίπρας: Οι πολίτες, με την ψήφο τους, να πουν «όχι» στον άξονα των μνημονίων

Αλ. Τσίπρας: Οι πολίτες, με την ψήφο τους, να πουν «όχι» στον άξονα των μνημονίων

Τους πο­λί­τες να α­να­δεί­ξουν με την ψή­φο τους τις δυ­νά­μεις της α­να­τρο­πής ώ­στε μέ­σα α­πό την τρι­πλή κάλ­πη των ε­κλο­γών του Μαί­ου να ητ­τη­θούν οι δυ­νά­μεις των μνη­μο­νί­ων…

Τσίπρας: Κατηγορεί και κάνει έκκληση να διωχθεί η κυβέρνηση Σαμαρά

Τσίπρας: Κατηγορεί και κάνει έκκληση να διωχθεί η κυβέρνηση Σαμαρά

Κα­τά τη διά­ρκεια της πε­ρι­ο­δεί­ας του στην Κρή­τη, ο πρό­ε­δρος της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ο­μά­δας του ΣΥΡΙΖΑ, ε­πι­τέ­θη­κε και κα­τη­γό­ρη­σε την κυ­βέρ­νη­ση της κα­τα­στρο­φής ό­πως ο ί­διος χα­ρα­κτή­ρι­σε την κυ­βέρ­νη­ση…

Ο νέος πολιτικός συνασπισμός Σκυλακάκη και Τζήμερου θα ονομάζεται «Γέφυρες»

Ο νέος πολιτικός συνασπισμός Σκυλακάκη και Τζήμερου θα ονομάζεται  «Γέφυρες»

Σε συμ­φω­νί­α για κοι­νή κά­θο­δο στις ευ­ρω­ε­κλο­γές κα­τέ­λη­ξαν η Δη­μι­ουρ­γί­α Ξα­νά με τη Δρά­ση, κα­θώς ο Θ. Σκυ­λα­κά­κης α­πο­δέ­χθη­κε την πρό­τα­ση συ­νερ­γα­σί­ας που του εί­χε α­πευ­θύ­νει ο Θά­νος…

Economist: Τα… κομμένα ρουσφέτια οδηγούν στην κατάρρευση των κομμάτων

Economist: Τα… κομμένα ρουσφέτια οδηγούν στην κατάρρευση των κομμάτων

Το βρε­τα­νι­κό πε­ρι­ο­δι­κό το­νί­ζει ό­τι τα χα­μη­λά πο­σο­στά των κομ­μά­των δεν α­πο­τε­λούν έκ­πλη­ξη, κα­θώς τα προ­η­γού­με­να χρό­νια ή­ταν ευ­θύ­νη του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος να βρί­σκει δου­λειά στο Δη­μό­σιο για…

Άρθρα-Απόψεις

«Μαυρογιαλούρος» επαινετικός τίτλος για το φαύλο σύστημα που ζούμε

«Μαυρογιαλούρος» επαινετικός τίτλος για το φαύλο σύστημα που ζούμε

Του Αιρετικού Η ο­νο­μα­σί­α «Μαυ­ρο­γι­α­λού­ρος» δί­νει και παίρ­νει σε κά­θε προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο, θέ­λον­τας κά­θε υ­πο­ψή­φιος να υ­πο­βαθ­μί­σει τις θέ­σεις του αν­τι­πά­λου…

Πάσχα Ελλήνων ! ” Πάν μέτρον άχρηστον “

Πάσχα Ελλήνων ! ” Πάν μέτρον άχρηστον “

Του Θό­δω­ρου Γα­λα­νό­που­λου Τα γρα­φώ πολ­λές φο­ρές, ας τα γρά­ψω και α­κό­μα μια! Λες και η γαμ…νη η κρί­ση δεν μας…

Νέο ξεκίνημα ή μια από τα ίδια;

Νέο ξεκίνημα ή μια από τα ίδια;

Του Τά­σου Τέλ­λο­γλου Ε­πει­δή έ­μει­να στην Α­θή­να μί­λη­σα με αρ­κε­τούς φί­λους που περ­νούν το Πά­σχα στα χω­ριά τους. Παν­τού η ί­δια…