Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Μεσσηνία
Έκλεισαν τα «σύνορα» για τους Έλληνες στην παραλία του Βασιλιτσίου κορωνης. – Καταγγελία Ηλ. Κανάκη

Έκλεισαν τα «σύνορα» για τους Έλληνες στην παραλία του Βασιλιτσίου κορωνης. – Καταγγελία Ηλ. Κανάκη

Πο­λί­της που α­πο­λάμ­βα­νε το μπά­νιο του στην πα­ρα­λί­α Τσούγ­κα – Βα­σι­λι­τσί­ου εκ­δι­ώ­χτη­κε α­πό τρείς άν­δρες Πρω­το­φα­νή πε­ρι­στα­τι­κό τραμ­που­κι­σμού κα­ταγ­γέλ­λει ο συν­δυα­σμός «ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ ΣΕ ΚΙ­ΝΗ­ΣΗ» του Δή­μου Πύ­λου –…

Ερώτηση βουλευτών Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ για τον καταρροϊκό πυρετό

Ερώτηση βουλευτών Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ για τον καταρροϊκό πυρετό

Οι βου­λευ­τές Πε­λο­πον­νή­σου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Έ­φη Γε­ωρ­γο­πού­λου-Σαλ­τά­ρη, Κώ­στας Ζα­χα­ριάς, Μα­ρί­α Κα­νελ­λο­πού­λου, Δη­μή­τρης Κο­δέ­λας, Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και Βα­σί­λης Χα­τζη­λάμ­πρου, κα­τέ­θε­σαν ε­ρώ­τη­ση σχε­τι­κά με το τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα που έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί…

Περικλής Μαντάς για Νίκο Φωτόπουλο: Ο «τζάμπα μάγκας» και οι «τζάμπα υποσχέσεις»

Περικλής Μαντάς για Νίκο Φωτόπουλο: Ο «τζάμπα μάγκας» και οι «τζάμπα υποσχέσεις»

Σφο­δρή ε­πί­θε­ση ε­ξα­πέ­λυ­σε ο πρό­ε­δρος της ΝΟ­ΔΕ Πε­ρι­κλής Μαν­τάς στον γνω­στό συν­δι­κα­λι­στή της  ΔΕ­Η Νί­κο Φω­τό­που­λο. Οι εκ­φρά­σεις που χρη­σι­μο­ποί­σε ο κ. Μαν­τάς για τον κ. Φω­τό­που­λο εί­ναι…

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του τμήματος από Νεοχώρι προς Βελίκα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του τμήματος από Νεοχώρι προς Βελίκα

Στα πλαί­σια υ­λο­ποί­η­σης του εν­ταγ­μέ­νου στο Ε­ΣΠΑ με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 950.000,00 €  έρ­γου βελ­τί­ω­σης της δη­μο­τι­κής ο­δού α­πό Βε­λί­κα έ­ως Νο­ε­χώ­ρι, ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν οι ερ­γα­σί­ες α­σφαλ­τό­στρω­σης του τμή­μα­τος α­πό Νε­ο­χώ­ρι…

Συνάντηση Στ. Αναστασόπουλου με Π. Τατούλη για την υλοποίηση έργων του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Συνάντηση Στ. Αναστασόπουλου με Π. Τατούλη για την υλοποίηση έργων του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Ο  Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος συ­ναν­τή­θη­κε χθες και με τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρο Τα­τού­λη και συ­ζή­τη­σαν θέ­μα­τα για την υ­λο­ποί­η­ση έρ­γων του προ­γράμ­μα­τος Ε­ΣΠΑ. Συγ­κε­κρι­μέ­να, για τα δι­οι­κη­τι­κά…

Ο...Αστρίτης

Ο “καλός” λιγνίτης φέτος και ο “κακός” πέρσι! Σπέκουλα και ψέματα με …γαρνιτούρα διακομματικής ασχετοσύνης (ή…συμφερόντων)!

@. Αρ­χι­κά, πρέ­πει κά­ποι­ος να πει στα.­.­.”τη­λε­πα­ρά­θυ­ρα” και κα­μιά.­.. α­λή­θεια! @. Σχε­τι­κά με τον.­.. λι­γνί­τη!…

Οι…”στιγμές” καταγράφουν την ιστορία! Τα…πέναλτι του αγώνα Κόστα Ρίκα-Ελλάδα και η πολιτική των…”στιγμών”!

30 Ι­ου­νί­ου ´14 @. Τε­λι­κά, τα πάν­τα κρί­νον­ται σε.­.­.”στιγ­μές” και ό­χι σε με­θο­δευ­μέ­νες και προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες…

Η “Κεντροαριστερά” και οι…Κληρονόμοι του “Τσιφλικά”. Έχει εξαφανιστεί ο όρος…Σοσιαλισμός από τις “ταμπέλες”!

24 Ι­ου­νί­ου ´14 @. Ό­λοι, α­να­κά­λυ­ψαν το με­γά­λο.­.. πο­λι­τι­κό “κε­νό” που υ­πάρ­χει, με­τα­ξύ Ν.Δ. και…

Ψηφοφόροι, ΚΑΤΩ τα κεφάλια. Θα ξανασηκωθούν τον Απρίλη του…2019! Ο Νίκας, ο Σαμαράς και τα… εγκαίνια του Μεγάρου Χορού!

13 Ι­ου­νί­ου ´14 @. Ψη­φο­φό­ροι, των Δη­μο­τι­κών και Πε­ρι­φε­ρεια­κών ε­κλο­γών: @. Τώ­ρα τα.­.. κε­φά­λια μέ­σα!…

Τελικά τι κυβέρνηση έχουμε; Τρικομματική με Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ και Σύμφ. για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ η …δικομματική με Ν.Δ και ΕΛΙΑ;

11 Ι­ου­νί­ου ´14 @. Πέ­ρα­σε α­πα­ρα­τή­ρη­το, μέ­σα στο χα­μό του.­..Α­να­σχη­μα­τι­σμού! @. Η Κυ­βέρ­νη­ση έ­γι­νε.­..Τρι­κομ­μα­τι­κή! @.…

Tιτιβίσματα…

Ο καιρός


Καλαμάτα, Ελλάδα
27 °C
Partly Cloudy

Social Media

Youtube

Users on page

Now online: 2
Overall: 105828
Ειδήσεις

ΔΗΜΑΡ για τα 40 χρόνια αποκατάσταση της δημοκρατίας: Καθήκον όλων να περιφρουρηθεί το δημοκρατικό κεκτημένο

ΔΗΜΑΡ για τα 40 χρόνια αποκατάσταση της δημοκρατίας: Καθήκον όλων να περιφρουρηθεί το δημοκρατικό κεκτημένο

«Σα­ράν­τα χρό­νια α­πό την πτώ­ση της χούν­τας και την α­πο­κα­τά­στα­ση της δη­μο­κρα­τί­ας, οι δυ­νά­μεις του δη­μο­κρα­τι­κού τό­ξου ο­φεί­λουν να κρα­τή­σουν ζων­τα­νές τις μνή­μες των α­γώ­νων και των θυ­σι­ών.…

Στυλώνει τα πόδια για την αξιολόγηση το ΠΑΣΟΚ

Στυλώνει τα πόδια για την αξιολόγηση το ΠΑΣΟΚ

«Πά­γος» α­πό το ΠΑ­ΣΟΚ για αλ­λα­γές σε α­σφα­λι­στι­κό και στο 15% της αρ­νη­τι­κής α­ξι­ο­λό­γη­σης των δη­μο­σί­ων υ­παλ­λή­λων. Οι «κόκ­κι­νες γραμ­μές» του συγ­κυ­βερ­νών­τος κόμ­μα­τος. Φρέ­νο βά­ζει το ΠΑ­ΣΟΚ στα…

Το σχέδιο του Μανώλη Γλέζου για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Το σχέδιο του Μανώλη Γλέζου για τις γερμανικές αποζημιώσεις

«Κτή­μα» της ευ­ρω­πα­ϊ­κής α­ρι­στε­ράς το ελ­λη­νι­κό αί­τη­μα για τις γερ­μα­νι­κές α­πο­ζη­μι­ώ­σεις. Με­τά το κα­λο­καί­ρι οι πρώ­τες κι­νή­σεις. Δη­λώ­σεις Μ. Γλέ­ζου στην D­e­u­t­s­c­he W­e­l­le. Στα 92 του χρό­νια ο…

Κώστας Καραμανλής: Βλέπω πρόωρες εκλογές

Κώστας Καραμανλής: Βλέπω πρόωρες εκλογές

«Δεν θα συγ­κεν­τρω­θούν οι 180 για την ε­κλο­γή Προ­έ­δρου της Δη­μο­κρα­τί­ας» Πρό­ω­ρες ε­κλο­γές προ­βλέ­πει ο Κώ­στας Κα­ρα­μαν­λής ό­πως εκ­μυ­στη­ρεύ­τη­κε στο πε­ρι­θώ­ριο του γά­μου του γιού του Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λου…

Άρθρα-Απόψεις

Πολιτιστική πρωτεύουσα 2021: Μια μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα

Πολιτιστική πρωτεύουσα 2021: Μια μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα

Του Πα­να­γι­ώ­τη Πα­παν­τω­νί­ου* Η ι­δέ­α για τη θέ­σπι­ση της Πο­λι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας της Ευ­ρώ­πης α­νή­κει στην Με­λί­να Μερ­κού­ρη, η ο­ποί­α θε­ω­ρεί­ται “μη­τέ­ρα”…

Η ΔΗΜΑΡ πάλι στον αριστερό δρόμο;

Η ΔΗΜΑΡ πάλι στον αριστερό δρόμο;

Του Ο­δυσ­σέ­α Βου­δού­ρη Η ΔΗ­ΜΑΡ θα μεί­νει στην ελ­λη­νι­κή πο­λι­τι­κή ι­στο­ρί­α ως μια πο­λύ ι­δι­αί­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση. Η πε­ρί­πτω­ση ε­νός κόμ­μα­τος που…

H αντιπροσωπεία της τρομοκρατίας !

H αντιπροσωπεία της τρομοκρατίας !

Του Θό­δω­ρου Γα­λα­νό­που­λου Κα­λά ό­σοι δι­α­θέ­τουν τη βα­σι­κή νο­η­μο­σύ­νη, κα­τα­λα­βαί­νουν ό­τι μια σύλ­λη­ψη ε­νός κα­τα­ζη­τού­με­νου α­ναρ­χι­κού, μέ­σα στο κέν­τρο της Α­θή­νας…